1.λ=0.1,10000epoch,1.0lr

m的均值最终在0.09左右,即加的噪声实际都很小了,直接听最后1000epoch的,如下:

其频谱图如下,

2.λ=10,10000epoch,1.0lr

  • 0epoch
  • 1000epoch
  • 2000epoch
  • 3000epoch
  • 4000epoch
  • 5000epoch
  • 6000epoch
  • 7000epoch
  • 8000epoch
  • 9000epoch

并且随着epoch的增大,m还会继续增大。因此这样的训练和λ关系很大。